វិធីបង្គើតApple ID ប្រទេសកម្ពុជា Free 2016 មិនបាច់មានកុងធនាគារ – KhmerTop HD

0
74

វិធីបង្គើតApple ID ប្រទេសកម្ពុជា Free 2016 មិនបាច់មានកុងធនាគារ – KhmerTop HDIn this video I’ll show you all how to create an Apple ID Free in Cambodia without Visa Card or Credit Card Speak khmer easy to understand .

Download iTune Here : http://www.apple.com/itunes/download/

If you like to see more videos daily PLEASE LIKE AND SUBSCRIBE!

▼ Join the conversation! ▼
▶▶YouTube: https://goo.gl/ZC7Nc5
▶▶Facebook : https://goo.gl/jdoJ2o
▶▶Follow on Twitter :https://goo.gl/esrF3W
▶▶Google Plus: https://goo.gl/7TGFz3

វិធីបង្គើតApple ID ប្រទេសកម្ពុជា Free 2016 មិនបាច់មានកុងធនាគារ – KhmerTop HD

វិធីបង្គើតApple ID ប្រទេសកម្ពុជា Free 2016 មិនបាច់មានកុងធនាគារ – KhmerTop HD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here